Towarzystwo Naukowe Warszawskie

Galeria

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Seal of the Warsaw Scientific Society, established 1907

  Source scanned from the original document dated 1912, author unknown

STATUT

STATUT

TOWARZYSTWA NAUKOWEGO WARSZAWSKIEGO

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1

Towarzystwo Naukowe Warszawskie, założone w 1907 roku, zwane w dalszych postanowieniach statutu "Towarzystwem" jest kontynuatorem działalności Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

§2

Towarzystwo działa na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§3

Terenem działalności Towarzystwa Naukowego Warszawskiego jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jego władz jest Warszawa.

§4

Towarzystwo może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o tym samym lub podobnym zakresie działania.

§5

Towarzystwo ma prawo używania pieczęci według wzorów zatwierdzonych przez właściwe organa administracji państwowej.

§6

Swą działalność Towarzystwo opiera na pracy społecznej ogółu członków.

§7

Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Towarzystwa są Wydziały i Sekcje, powoływane - zależnie od potrzeb - uchwałami Zgromadzenia Ogólnego. Szczegółowe zakresy działalności Wydziałów określają odpowiednie regulaminy.

Rozdział II
Cel i środki działania
§8

Celem Towarzystwa jest popieranie i rozwijanie badań naukowych we wszystkich gałęziach wiedzy.

§9

Dla osiągnięcia celu. Towarzystwo
- organizuje zebrania naukowe,
- organizuje wykłady i odczyty,
- ogłasza konkursy na prace naukowe i przyznaje nagrody,
- prowadzi działalność wydawniczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§10

Członkami Towarzystwa mogą być wybitni uczeni.

§11

Członkowie dzielą się na:
honorowych
seniorów
zwyczajnych
korespondentów
wspierających

§12

Członkostwo honorowe nadaje, na wniosek Zarządu, Zebranie Ogólne osobom szczególnie zasłużonym dla nauki.

§13

Seniorem zostaje członek zwyczajny lub korespondent po osiągnięciu 70 lat życia.

§14

Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych lub korespondentów wymaga pisemnego wniosku dwóch członków zwyczajnych Towarzystwa, znających kandydata i jego dorobek naukowy. O przyjęciu, na wniosek właściwego Wydziału, decyduje Ogólne Zebranie Administracyjne większością 2/3 głosów.

§15

1.Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna, która zadeklaruje poparcie finansowe na rzecz Towarzystwa i zostanie przyjęta na podstawie deklaracji przez Zarząd.
2.Członek wspierający - osoba prawna działa w Towarzystwie za pośrednictwem swego przedstawiciela.

§16

Wszyscy członkowie Towarzystwa mają prawo:
1.Uczestniczenia z prawem głosu w naukowych i administracyjnych Zebraniach Ogólnych Towarzystwa oraz w naukowych i administracyjnych zebraniach odpowiedniego Wydziału i odpowiedniej Sekcji.
2.Przedstawienia prac na Zebraniach naukowych swego Wydziału i swojej Sekcji.
3.Korzystania z urządzeń Towarzystwa

§17

Wszyscy członkowie Towarzystwa mają czynne prawo wyborcze; bierne prawo wyborcze przysługuje seniorom i członkom zwyczajnym.

§18

Obowiązkiem członka jest:
- przestrzeganie zasad etyki pracowników nauki,
- przestrzeganie postanowień statutu Towarzystwa,
- czynny udział w realizowaniu zadań Towarzystwa.
Składki członkowskie opłacają członkowie zwyczajni i korespondenci.

§19

Członkostwo ustaje w przypadku:
1.dobrowolnego wystąpienia
2.skreślenia
3.śmierci.

§20

Wystąpienie z Towarzystwa następuje przez złożenie Zarządowi pisemnego oświadczenia.

§21

Skreślenie następuje na mocy uchwały Zebrania Ogólnego w wypadku nieprzestrzegania postanowień statutu. Członkostwo osoby prawnej ustaje również wskutek utraty osobowości prawnej.

Rozdział IV
Władze Towarzystwa
§22

Władzami Towarzystwa są:
1.Zebranie Ogólne
2.Zarząd
3.Komisja Rewizyjna
Ich kadencja trwa 3 lata.

§23

O ile inne postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały władz podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

§24

Wybory do władz, a także przyjmowanie w poczet członków Towarzystwa i uchwały o skreśleniu z listy członków, podejmowane są w głosowaniu tajnym.

§25

1.Zebranie Ogólne członków jest najwyższą władzą Towarzystwa.
2.Zebranie Ogólne może być zwyczajne l nadzwyczajne.
3.O terminie, miejscu i porządku obrad Zebrania Ogólnego Zarząd zawiadamia członków co najmniej na 14 dni przed zwołaniem Zebrania.

§26

Zebranie Ogólne sprawozdawcze odbywa się raz w roku, zaś Zebranie Ogólne sprawozdawczo-wyborcze raz na trzy lata.

§27

Zebranie Ogólne zwołane może być przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 1/5 członków Towarzystwa i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§28

Do kompetencji Zebrania Ogólnego należy:
1.uchwalenie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Towarzystwa,
2.powoływanie nowych Wydziałów naukowych,
3.rozpatrywanie l przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
4.udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi, na wniosek Komisji Rewizyjnej,
5.wybór Prezesa, pozostałych członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
6.nadawanie tytułu członka honorowego,
7.wybór nowych członków zwyczajnych i korespondentów,
8.ustalenie wysokości składki członkowskiej,
9.podejmowanie uchwały w sprawie zmian w statucie,
10.podejmowanie uchwały o rozwiązaniu się Towarzystwa,
11.podejmowanie innych uchwał - nie zastrzeżonych dla innych władz - a wymagających decyzji Zebrania Ogólnego.

§29

1.Do ważności uchwał zapadających na Zebraniu Ogólnym w pierwszym terminie konieczna jest obecność bezwzględnej większości uprawnionych do głosowania.
2.Zebranie zwołane w drugim terminie jest ważne bez względu na liczbę obecnych.

§30

Zarząd składa się z sześciu osób wybranych przez Zabranie Ogólne,
w tym Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza Generalnego, Zastępcy Sekretarza, Skarbnika i Zastępcy Skarbnika, którzy tworzą PREZYDIUM. Prezes wybierany jest w odrębnym głosowaniu. Do Zarządu wchodzą ponadto Przewodniczący oraz Sekretarze poszczególnych Wydziałów naukowych, a także Przewodniczący Sekcji, jeśli te ostatnie zostaną powołane przy Wydziałach.

§31

Do kompetencji Zarządu należy:
1.reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz l działania w jego imieniu,
2.realizowanie zadań i programów określonych przez Zebranie Ogólne,
3.zbieranie składek, kierowanie sprawami finansowymi oraz zarządzanie majątkiem Towarzystwa,
4.uchwalania wewnętrznych regulaminów działania oraz zatwierdzania regulaminów uchwalonych przez Zebranie Ogólne poszczególnych Wydziałów,
5.rozstrzyganie sporów powstałych w obrębie Towarzystwa,
6.podejmowanie decyzji w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Towarzystwa.

§32

Posiedzenia plenarne Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał /z wyjątkiem III kwartału. Zebrania są protokołowane.

§33

1.Prezydium Zarządu kieruje bieżącą działalnością Towarzystwa w oparciu o swój regulamin działania.
2.Uchwały Prezydium podlegają zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

§34

Komisja Rewizyjna składa się z pięciu członków, w tym z przewodniczącego i sekretarza.

§35

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1.kontrola wykonania uchwał Zebrań Ogólnych,
2.wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
3.kontrola przynajmniej raz w roku całokształtu działalności finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności,
4.występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z kontroli (i żądanie wyjaśnień).

§36

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może brać udział w posiedzeniach Zarządu lub Prezydium, z głosem doradczym.

§37

W czasie trwania kadencji, w miejsce ustępujących członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, władze te mają prawo dokooptowania nowych członków, w liczbie nie przekraczającej 1/3 osób pochodzących z wyboru.

Rozdział V
Majątek Towarzystwa
§38

1.Majątek Towarzystwa stanowią: ruchomości l nieruchomości oraz fundusze.
2.Na fundusze składając się:
- wpływy ze składek członkowskich,
- dotacje,
- zapisy i darowizny,
- wpływy z działalności statutowej

§39

Wszystkie postanowienia władz Towarzystwa zmierzające do uszczuplenia majątku - zgodnie z art 37 prawa o stowarzyszeniach -  wymagają zgody władzy rejestracyjnej.

§40

Dla ważności pism dotyczących praw i obowiązków majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch osób; Prezesa bądź Wiceprezesa i Skarbnika lub jego Zastępcy.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie się Towarzystwa
§41

Uchwały Ogólnego Zebrania Administracyjnego w sprawie zmian statutu zapadają większością 2/5 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych. Do ważności uchwały o rozwiązaniu się Towarzystwa jest wymagana większość 2/5 głosów przy obecności większości członków Towarzystwa.

§42

Uchwała Zebrania Ogólnego o przeznaczeniu majątku - dla swej ważności – wymaga zatwierdzenia przez władzę administracyjną.

Warszawa, 1998 r.
 


Lokalizacja


Login Form