Towarzystwo Naukowe Warszawskie

Galeria

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Seal of the Warsaw Scientific Society, established 1907

  Source scanned from the original document dated 1912, author unknown

Apel do członków PAN

Uchwałą Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1952 roku działalność Towarzystwa Naukowego

Warszawskiego została zatrzymana, a jego majątek nakazano przekazać tworzonej Polskiej Akademii Nauk.

Z kolei Prezydium PAN pismem z dnia 9 lutego 1954 r. wystąpiło do Prezydium Rady Narodowej m. st. Warszawy o wykreślenie TNW z rejestru stowarzyszeń, co zostało dokonane. W ten sposób Towarzystwo zostało pozbawione przez Rząd majątku a przez PAN, jak się to później okazało, także ciągłości historycznej.

W tej sytuacji zgromadzeni w dniu 19 grudnia 2016 roku na Walnym Zebraniu członkowie TNW zwracają się do członków Polskiej Akademii Nauk, aby na swym Zgromadzeniu Ogólnym doprowadzili do uchwały uznającej reaktywowanie w 1981 r. Towarzystwa przez żyjących jego członków za faktyczne przywrócenie ciągłości TNW.

Jednocześnie członkowie TNW zwracają się do Prezydium PAN o podjęcie wszelkich możliwych kroków dla odwrócenia skutków działalności swoich poprzedników w celu przywrócenia ciągłości Towarzystwa, także prawnej, której zostało pozbawione niezgodnie z prawem.

Uważamy, że w te działania powinni zaangażować się członkowie PAN, będący jednocześnie członkami TNW, a ci są liczni. Byłoby szczególnie cenne, aby te działania zakończyły się sukcesem w roku 2017 tj. w 110 rocznicę powstania Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.

Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków PAU

Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków PAU nr 020-2-6/2017

dotycząca Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.

W tym roku przypada 110 rocznica utworzenia Towarzystwa Naukowego Warszawskiego i 65 rocznica przerwania jego działalności niesławną uchwałą Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1952 roku, co doprowadziło następnie do wykreślenia go z rejestru stowarzyszeń, mimo że Towarzystwo nigdy nie rozwiązało się.

Z tej okazji Polska Akademia Umiejętności wyraża Towarzystwu Naukowemu Warszawskiemu uznanie za konsekwentne podtrzymywanie tradycji w bardzo trudnych warunkach po oficjalnym wznowieniu działalności przez jego członków w 1981 roku.

Polska Akademia Umiejętności niezmiennie podkreśla, że szacunek dla tradycji, jej pielęgnowanie i kontynuowanie, jest fundamentem, na którym opiera się tożsamość Polaków i trwałość naszego Państwa. Toteż przechowanie wielkiej tradycji Towarzystwa - mimo wysoce niesprzyjających okoliczności - zasługuje na najwyższy szacunek.

Polska Akademia Umiejętności, uważając za konieczne naprawienie krzywd wyrządzonych przez komunistyczną władzę Towarzystwu Naukowemu Warszawskiemu, apeluje do właściwych władz państwowych o uznanie, że Towarzystwo reaktywowane w 1981 r. jest tożsame z Towarzystwem działającym w latach 1907-1952, co formalnie przywróci Towarzystwu ciągłość prawną.

Lokalizacja


Login Form